Dragan Babić, Osman Sinanović, Marko Martinac (Mostar, Tuzla)

UTJECAJ ALKOHOLIZMA NA NAČIN IZRAŽAVANJA I KONTROLU AGRESIVNOSTI U RATNIH VETERANA OBOLJELIH OD KRONIČNOG POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA

Tisućljećima je poznato da se agresivnost kao simptom javlja u brojnim psihićkim poremećajima i bolestima, a posljednjih desetljeća sve se ćešće spominje i proućava pojava agresivnog ponašanja povezanog s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP) koji je posljedica katastrofalne ratne traume. Cilj ovog istraživanja je analizirati utjecaj alkoholizma na naćin izražavanja i kontrolu agresivnosti u ratnih veterana oboljelih od kronićnog PTSP. Ispitivanim uzorkom obuhvaćeno je 240 ratnih veterana s kronićnim PTSP. Ispitanici su podijeljeni u dvije grupe. PTSP grupa (n=147) i kontrolna grupa koju su ćinili oboljeli koji su uz PTSP imali pridružen alkoholizam (n=93). U ovom istraživanju korišten je sljedeći psihološki instrumentarij: Harvard trauma upitnik za dijagnosticiranje PTSP (HTQ); Upitnik za samoocjenu agresivnosti (STAXI); Profil indeks emocija (PIE); Upitnik za autodijagnostiku alkoholizma (CAGE). Dobiveni rezultati pokazuju da ispitanici koji imaju PTSP komorbidan s alkoholizmom imaju jaće izraženu deprivaciju, agresivnost (P<0.001) i opozicionalnost (P<0.05) u odnosu na ispitanike u kojih PTSP nije udružen s alkoholizmom (PIE). U ispitanika koji uz PTSP imaju dijagnosticiran alkoholizam postoji statistićki znaćajnije izražena agresivnost na svim subskalama u odnosu na ispitanike koji uz PTSP nemaju dijagnosticiran alkoholizam: trenutno stanje agresivnosti, opće stanje agresivnosti, agresivnost pri nepravednom tretmanu, agresivnost usmjerena prema vani i agresivnost usmjerena prema unutra (p<0.001); agresivnost pri nespecifićnoj provokaciji i opće izražavanje agresivnosti (p<0.05) (STAXI). Ispitanici koji su imali PTSP udružen s alkoholizmom pokazuju veći stupanj agresivnosti u odnosu na ispitanike koji uz PTSP nemaju dijagnosticiran alkoholizam.
Kljućne rijeći: alkoholizam, agresivnost, posttraumatski stresni poremećaj

IMPACT OF ALCOHOLISM ON MODE OF EXPRESSION AND CONTROL OF AGGRESSION IN THE WAR VETERANS SUFFERING FROM CHRONIC POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER

For thousands of years it has been known that aggression as a symptom appears in numerous psychiatric disorders and diseases. During the last decade the appearance of the aggressive behavior related to the posttraumatic stress disorder (PTSD) has been frequently investigated, often associated with war trauma. The goal of this study is to analyze the impact of alcoholism on a way war veterans suffering from chronic PTSD express and control aggression. The sample included 240 war veterans with chronic PTSD. The subjects were divided in two groups. PTSD group (n=147) and controlled group composed of those suffering from alcoholism in addition to PTSD (n=93). In this study, the following psychological instruments were used: The Harvard trauma questionnaire for PTSD diagnosis (HTQ); the questionnaire for self-evaluation of aggression (STAXI); The Profile Index Emotion (PIE); questionnaire for auto-diagnosis of alcoholism (CAGE). The obtained results indicate that subjects who have PTSD with co-morbid alcoholism are more deprived, aggressive (p<0.001) and oppositional (p<0.05) in comparison to subjects whose PTSD is not combined with alcoholism (PIE). The aggression is statistically more expressed in subjects with PTSD who have also been diagnosed with alcoholism on all subscales in comparison to subjects with PTDS who have not been diagnosed with alcoholism: the current state of aggression, the general state of aggression, aggression towards an unfair treatment, aggression directed inwards and outwards (p<0.001); aggression towards nonspecific provocation and a general way of expressing aggression (p<0.05) (STAXI). Subjects that had PTSD combined with alcoholism show a higher degree of aggression in comparison to subjects with PTDS who are not diagnosed with alcoholism.
Key words: alcoholism, aggression, posttraumatic stress disorder

Prof. dr. med.sc. Dragan Babić1, neuropsihijatar, Prof. dr. med.sc. Osman Sinanović2, neuropsihijatar, Dr. Marko Martinac3, psihijatar
1Klinika za psihijatriju, Sveućilišna klinićka bolnica Mostar, Medicinski Fakultet, Sveućilište u Mostaru, 88000 Mostar,
2Neurološka klinika Javne zdravstvene ustanove Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 75000 Tuzla,
3Centar za izvanbolnićko lijećenje i prevenciju ovisnosti Mostar, Medicinski Fakultet, Sveućilište u Mostaru, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina