Četvrtak, 22. april 2010. godine / Thursday, May 22, 2003
16:00-19:00 Registracija učesnika
19:00 h Koktel dobrodošlice
Petak, 23. april 2010. godine
8:00 - 18.00 Registracija učesnika
9:00 - 9:15 Ceremonija otvaranja (Kristalna dvorana)
9:15 - 9:35 Uvodno predavanje
Razvoj službi za prevenciju i tretman alkoholizma u Bosni i Hercegovini
Ismet Cerić (Sarajevo, BiH)
10:00-10:40 KLASIFIKACIJA I DIJAGNOZA ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA (Kristalna dvorana)
Moderator: Alija Sutović (Tuzla, BiH)
9:35-9:50 Klasifikacija alkoholom uzrokovanih poremećaja
Izet Pajević (Tuzla, BiH)
9:50-10:05 Relacioni aspekti dijagnoze poremečaja ličnosti kod zavisnika od alkohola
Petar Nastasić (Beograd, Srbija)
10:05-10:20 Tipologija alkoholizma
Avdo Šakušić (Tuzla, BiH)
10:20-10:40 Diskusija
10:40-11:00 Pauza za kafu
11:00-13:00 MODELI TRETMANA ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA
Moderator:
Danijel Buljan (Zagreb, Hrvatska)
10:40-11:00 Sveobuhvatni model tretmana alkoholom uzrokovanih poremećaja
Zoran Zoričić (Zagreb, Hrvatska)
10:15-11:30 Psihofarmakološko liječenje alkoholizma
Alija Sutović (Tuzla, BiH)
10:30-11:45 Društveni i medicinski pristup alkoholizmu nekad i danas
Nermana Mehić - Basara (Sarajevo, BiH)
11:45-12:00 Liječenje ovisnosti od alkohola u Sloveniji
Darja Boben Bardutzky (Ljubljana, Slovenija)
12:00-12:15 Parcijalna hospitalizacija u liječenju ovisnika o alkoholu
Vesna Golik-Gruber, Danijel Buljan (Zagreb, Hrvatska)
12:15-12:30 Uloge KLA u lečenju alkoholne bolesti
Snežana Gorgieska, Jove Veleski (Prilep, Makedonija)
12:30-13:00 Diskusija
13:00-14:30 Ručak
14:30-16:10 SOCIO-KULTUROLOŠKI ASPEKTI PREVENCIJE I LIJEČENJA ALKOHOLIZMA (Kristalna dvorana)
Moderator: Izet Pajevič (Tuzla, BiH)
14:30-14:45 Prevencija alkoholizma
Danijel Buljan (Zagreb, Hrvatska)
14:45-15:00 Rad, radno mjesto i pijenje alkoholnih pića
Robert Torre (Zagreb, Hrvatska)
15:00-15:15 Utjecaj alkoholizma na način izražavanja i kontrolu agresivnosti u ratnih veterana oboljelih od kroničnog posttraumatskog stresnog poremećaja
Dragan Babić, Osman Sinanović, Marko Martinac (Mostar, Tuzla, BiH)
15:15-15:30 Neki socijalni, kulturni i istorijski aspekti prevencije alkoholizma u Sjevernoistočnoj Bosni
Mevludin Hasanović, Izet Pajević (Tuzla, BiH)
15:30-15:45 Oživimo trezvenjačku misao u Bosni i Hercegovini
Muhamed Huković (Sarajevo, BiH)
15:45-16:10 Diskusija
16:10-16:30 Pauza za kafu
16:30-18:00 Sekcija za mlade psihijatre i specijalizante psihijatrije - (Kristalna dvorana)
Edukacija u alkohologiji
Voditelj: Zoran Zoričić (Zagreb, Hrvatska)
16:30-18:00 Seminar za psihijatrijske sestre
SESTRINSKE KOMPETENCIJE U PROCESU LIJEČENJA ALKOHOLIZMA
Voditelj:
Zinka Bratuša (Zagreb, Hrvatska)
16:00-19:30 Izlet: Znamenitosti Tuzle
20:00 Svečana večera (Restoran "Breza", Hotel "Tuzla")
Subota, 24. april 2010. godine
9:00-10:20 ALKOHOLIZAM I KOMORBIDITET - LIJEČENJE I PREVENCIJA (Kristalna dvorana)
Moderator: Srđan Marušić (Zagreb, Hrvatska)
9:00-09:15 Alkoholizam i psihijatrijski komorbiditet
Danijel Buljan (Zagreb, Hrvatska)
9:15-09:30 Neurološki komorbiditet alkoholizma
Osman Sinanović (Tuzla, BiH)
9:30-09:45 Psihijatrijski i somatski komorbidni poremećaji kod ovisnika o alkoholu liječenih na Klinici za psihijatriju KBC Rijeka
Tomislav Lesica, Tatjana Ružćć, Rajna Knez, Gordana Šikić, Đulijano Ljubičić (Rijeka, BiH)
9:45-10:00 Terapijski pristup alkoholizmu u pacijenata sa posttraumatskim stresnim poremećajem
Esmina Avdibegović (Tuzla, BiH)
10:00-10:20 Diskusija
10:20-10:50 Pauza za kafu
10:20- 10:50 POSTER SESIJA
Moderator:
Mevludin Hasanović (Tuzla, BiH)
10:50-12:15 SPECIFČNOSTI U TRETMANU ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA (Kristalna dvorana)
Moderator: Petar Nastasić (Beograd, Srbija)
10:50-11:10 Teorijske postavke i kliničke manifestacije narcizma
Ljiljana Moro (Zagreb, Hrvatska)
11:10-11:25 Zloupotreba alkohola u adolescenata
Marija Burgić-Radmanović (Banja Luka, BiH)
11:25.-11:40 Farmakoterapijski tretman depresije i alkoholizma kao dualne dijagnoze
Abdulah Kučukalić, Alma Bravo-Mehmedbašić (Sarajevo, BiH)
11:40-11:55 Forenzički aspekti alkoholizma
Alija Sutović (Tuzla, BiH)
11:55-12:15 Diskusija
12:15-12:45 REHABILITACIONI PROGRAMI LIJEČENJA ALKOHOLIZMA (Kristalna dvorana)
Moderator: Nermana Mehić-Basara (Sarajevo, BiH)
12:15-12:30 Uloga i važnost terapeuta u procesu rehabilitacije u klubovima liječenih alkoholičara
Srđan Marušić (Zagreb, Hrvatska)
12:30-12:45 Važnost supervizije u prevenciji sindroma sagorijevanja terapeuta KLA
Gordana Šikić, Branko Lakner (Rijeka, Hrvatska)
12:45-12:30 Uloga socijalnog radnika u radu s ovisnicima o alkoholu - analitički pristup
Hariz Šarić, Behija Ćišić, Nijaz Karić, Erna Lučić, Asim Pandžić, Nusreta Salić (Tuzla, BiH)
12:30-12:45 Diskusija
12:45-13:00 Pauza za kafu
13:00-14:30 OGLEDNI KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA (Kristalna dvorana)
Voditelj: Zoran Zoričić (Zagreb, Hrvatska)
14:30-15:00 Zaključci i zatvaranje simpozija
15:00 Osnivačka skupština Udruženja alkohologa BiH
   
10:20- 10:50 POSTER SESIJA
Moderator:
Mevludin Hasanović (Tuzla, BiH)
1.
Kompulzivna ovisnost kod djece iz alkoholičarskih obitelji
Elharun Selimović, Nada Matović (Konjic, BiH)
2.
Navike mostarskih srednjoškolaca
Lamija Duranović-Vinković, Elmir Šator (Mostar, BiH)
3.
Problemi ponašanja u djece veterana rata koji imaju posttraumatski stresni poremećaj i konzumiraju alkohol
Zihnet Selimbašić, Esmina Avdibegović, Osman Sinanović (Tuzla, BiH)
4.
Alkoholizam roditelja kao riziko faktor za zloupotrebu psihoaktivnih supstanci kod mladih
Lejla Ramić, Nermana Mehić-Basara, Magbula Grabovica, Ines Štimjanin (Sarajevo, BiH)
5.
Rad KLA u Banjaluci i mogučnosti njegovog djelovanja u specijalnoj prevenciji nasilja u porodici
Zivlak-Radulović Nera, Mitrović Anita, Marčeta Dragoljub, Šiniković Maja (Banja Luka, BiH)
6.
Neke karakteristike akutno alkoholiziranih pacijenata liječenih 2009. godine na klinikama za psihijatriju i interne bolesti u Tuzli
Amra Delić, Mevludin Hasanović, Haris Šahović, Abdurahman Kuldija, Nermina Kravić, Izet Pajević (Tuzla, BiH)
7.
Posthospitalni tretman ovisnika o alkoholu liječenih 2008. godine u Dnevnoj bolnici u Sarajevu
Mirjana Novković, Nermana Mehić Basara, Azra Kudra, Emira Havić (Sarajevo, BiH)
8.
Farmakoterapija kod alkoholičara liječenih na Klinici za psihijatriju u Tuzli od 01.01.2005. do 31.12.2009. kojima je snimljen CT mozga
Mevludin Hasanović, Izet Pajević, Sanela Zukić, Jasmin Hamidović (Tuzla, BiH)
9.
Zloupotreba alkoholnih pića u toku rata
Slobodan Pavlović, Nera Prelić-Kravić, Enisa Suljić, Mirsad Jaraković, Avdo Šakušić (Tuzla, Srebrenik, Lukavac, BiH)
10.
Povezanost ovisnosti o alkoholu sa sociodemografskim faktorima u veterana rata
Avdo Šakušić, Esmina Avdibegović, Amir Arnautalić, Medin Hodžić, Slobodan Pavlović (Tuzla, Gračanica, BiH)
11.
Korelacija nivoa agresivnosti sa nivoom anksioznosti kod pacijenata liječenih od ovisnosti o alkoholu
Emir Tupković, Zlatko Kalabić, Zoraj Sijerčić, Meliha Hrustić, Semiha Mešanović, Mediha Nišić, Kasim Brigić (Tuzla, BiH)
12.
Korelacija nivoa depresivnosti i agresivnosti kod pacijenata liječenih od ovisnosti o alkoholu
Zlatko Kalabić, Emir Tupković, Zoraj Sijerćić, Meliha Hrustić, Semiha Mešanović, Mediha Nišić, Kasim Brigić (Tuzla, BiH)
13.
Dijagnostika organskog poremećaja ličnosti kod alkoholičara- korelacija rezultata kompjuterizovane tomografije mozga, kliničke slike i psihološkog ispitivanja
Tenzila Žoljić-Ramović, Senija Selman, Azra Kudra (Sarajevo, BiH)
14.
Ovisnost o alkoholu, Marchiafava-Bignami sindrom i somatski komorbiditet: svačiji i ničiji pacijent Rusmir Softić, Renata Hodžić, Amir Arnautalić, Kuldija Abdurahman (Tuzla, BiH)
15.
Alkoholizam u žena - bolest ovisnosti ili…(prikaz slučaja)
Lamija Duranovic-Vinkovic, Nada Matovic, Nada čurić, Edi Vinković, Dragan Babić (Mostar, BiH)
16.
Alkoholizam kao manifestacija poremećaja rodnog identiteta - prikaz slučaja
Nermina Kravić, Amra Delić (Tuzla, BiH)
17.
Pijan, zbunjen, normalan-uticaj medija na konzumiranje alkohola
Elvir Bečirović, Amir Arnautalić (Tuzla, BiH)
18.
Vodka i gin to je sada in - turbo folk i alkohol
Elvir Bečirović, Avdo Šakušić (Tuzla, BiH)
19.
Kognitivno bihejvioralne copyng skills tehnike u liječenju bolesti ovisnosti o alkoholu
Jasna Petković, Lejla Zonić (Tuzla, BiH)
20.
Kognitivni terapijski pristup u liječenju ovisnosti
Elharun Selimović (Konjic, BiH)
21.
Biblioterapijski tretman u liječenju alkoholičara-prikaz slučaja
Vahida Djedović (Tuzla, BiH)