ORGANIZACIONI ODBOR SPONZORI
Izet Pajević (Predsjednik)
Esmina Avdibegović (Sekretar)
Amra Delić (Sekretar)
Avdo Šakušić
Nermana Mehić-Basara
Zoran Zoričić
Marija Burgić Radmanović
Kasim Brigić
Amir Arnautalić
Alija Sutović
Mevludin Hasanović
Abdurahman Kuldija
Zoraj Sijerčić
Srđan Marušić
Mirjana Novković
Danijel Buljan
Rusmir Softić
Elvir Bećirović
Emina Hujdur
NAUČNI ODBOR
Slobodan Loga (Sarajevo)
Osman Sinanović (Tuzla)
Ismet Cerić (Sarajevo)
Izet Pajević (Tuzla)
Alija Sutović (Tuzla)
Danijel Buljan (Zagreb)
Petar Nastasić (Beograd)
Abdulah Kučukalić (Sarajevo)
Marija Burgić-Radmanović (Banja Luka)
Zoran Zoričić (Zagreb)
Nermana Mehić-Basara (Sarajevo)
Dragan Babić (Mostar)
ORGANIZATORI
JZU Univerzitetski kliniČki centar Tuzla,
Klinika za psihijatriju
Udruženje psihijatara u BiH
Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona
SUORGANIZATORI

JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo
KB "Sestre Milosrdnice" Zagreb, Klinika za psihijatriju
Referentni centar za alkoholizam Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti Hrvatskog liječničkog zbora
Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije
Udruženje specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara BiH
Ljekarska komora Tuzlanskog kantona